dodo – goyen

29,838回再生 2024/02/11
dodo
https://daikikondo.com (オフィシャルグッズすとあ)
いつかは、「daiki kondo」字幕もチェックピコヨロデウス!